Gen Hosting

Hướng Dẫn Cài Đặt Django Trên Giao Diện cPanel

Cài Đặt Django Trên Giao Diện cPanel

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Cài đặt ssh trên gói hosting

Bước 2: Chọn utility “Setup Python App”

Bước 3: Chọn “Create Application”

 

Bước 4: Điền các thông số cần thiết cho python app và chọn “Create

+ Python version: Phiên bản python sẽ chạy app này.

+ Application root: Tên thư mục chính của python app.

+ Application URL: Đường dẫn url của python app (mặc định sẽ tự tạo).

+ Application startup file: Tên file wsgi để cPanel kết nối và gọi app python (mặc định sẽ tự tạo).

+ Application Entry point: wsgi callable object cho python app.

+ Passenger log file: file log cho app trong quá trình sử dụng.

Bước 5: Copy lệnh truy cập vào môi trường ảo vừa tạo cho python app và thực thi lệnh qua giao hiện ssh trên cPanel

Bước 6: Dùng lệnh pip install module Django.

pip install --upgrade pip

pip install django

Bước 7: Tạo Django project tại thư mục chính (trong ví dụ này thư mục chính là main_site và tên project là demo_project) sử dụng lệnh:

django-admin startproject demo_project .
  • Lưu ý: Câu lệnh có dấu chấm ở cuối câu.

Sau khi tạo project các file hiện có trong thư mục gốc như sau

Bước 8: Thực hiện chỉnh sửa cấu hình các file cho phù hợp.

  1. Xóa nội dung file passenger_wsgi.py và thay bằng:
from demo_project.wsgi import application
  1. Chình sửa file demo_project/settings.py

+ Tại dòng “ALLOWED_HOSTS” thêm vào tên domain muốn truy cập đến

+ Di chuyển đến cuối file và add thêm dòng sau:

STATIC_ROOT = ‘<đường dẫn đến public_html>/static’

+ Save và quit

  1. Thêm quyền execute cho file manage.py
chmod +x manage.py
  1. Thực hiện cập nhật các thay đổi mới cấu hình
./manage.py migrate
  1. Thực hiện update nội dung css và js liên quan đến static_root
./manage.py collectstatic

Bước 9: restart python app và thử truy cập website

Cài đặt Django trên cPanel sử dụng MySQL Database

Mặc định khi cài đặt django trên python app cPanel, website sẽ sử dụng Sqlite Database, chúng ta có thể tạo mysql database và thiết lập để Django sử dụng Mysql Database này. Lưu ý, quá trình đổi database sẽ mất dữ liệu trong database hiện tại.

Bước 1: Tạo database

 Bước 2: Sử dụng Terminal, truy cập môi trường ảo python app, chỉnh sửa thông tin database trong file setting: <tên project>/settings.py

Bước 3: Đăng nhập server hosting, truy cập môi trường ảo python app, và thực hiện lệnh: pip install mysqlclient

Bước 4: Reset python app và thử truy cập lại website

Django

Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan

Back to top button