SSD Linux

Hướng dẫn cài đặt ssl thủ công trong VPS Kusanagi

Máy chủ VPS Kusanagi chưa hỗ trợ cài đặt ssl trên giao diện control panel.

Do đó, ta cần tự cài đặt chứng chỉ ssl vào trong server nếu tự đăng ký chứng chỉ ssl.

Bước 1 : Tạo các file chứng chỉ SSL.

Ta cần tạo 2 file, trong đó 1 file chứa các mã Certificate, Intermediate, RootCA và  một file chứa Private Key.

VD :

lưu ý : đổi domain thành tên miền cần cài đặt ssl.

nano /etc/pki/tls/certs/domain.crt

 

cài ssl kusanagi
cài ssl kusanagi
nano /etc/pki/tls/certs/domain.key

 

cài ssl kusanagi
cài ssl kusanagi

Bước 2, thêm 2 file cài trên vào file cấu hình Nginx của Kusanagi

nano /etc/nginx/conf.d/domain_ssl.conf

 

Điền thông tin đường dẫn 2 file vừa mới tạo vào các dòng sau :

ssl_certificate /etc/pki/tls/certs/domain.crt;
ssl_certificate_key /etc/pki/tls/certs/domain.key;

Lưu thông tin cài đặt.

cài đặt trên nginx
cài đặt trên nginx

Bước 3 : Chạy lại Nginx trên Kusanagi.

kusanagi -t

service kusanagi reload

 

Như vậy, chứng chỉ SSL đã được cài đặt thành công trên máy chủ kusanagi.

Bài viết liên quan

Back to top button