WordPress

Hướng dẫn cấu hình theme miễn phí tin tức

Hướng dẫn cấu hình theme miễn phí tin tức

  1. Tạo thông tin logo, favicon, số điện thoại …

B1. Đăng nhập vào trang quản trị

B2. Chọn Giao diện

B3. Chọn Widget

B4. Chọn “+Tùy chọn”

B5. Chọn “#Option”

B6. Chọn Thêm

B7. Nhập thông tin option

B8. Chọn lưu

 

2.Tạo menu

B1. Đăng nhập vào trang quản trị

B2. Chọn Giao diện

B3. Chọn Menu

B4. Nhập tên menu

B5. Chọn Tạo trình đơn

B6. Chọn page, category, hoặc tự nhập url ..

B7. Chọn vị trí hiện thị “Primary menu”

B8. Chọn “Lưu menu”

B9 . Xem menu

3.Thêm nội dung trang chủ

3.1 Có gì mới?

B1. Chọn giao diện

B2. Chọn widgets

B3. Chọn “Có gì mới?”

B4. Chọn “Home”

B5. Nhập tiêu đề

B6. Chọn danh mục
B7. Chọn số bài viết hiện thị

B8. Chọn lưu thay đổi

B9. Xem trang chủ

3.2 Xem nhiều nhất

B1. Chọn giao diện

B2. Chọn widgets

B3. Chọn “Xem nhiều nhất”

B4. Chọn “Home”

B5. Nhập tiêu đề

B6. Chọn danh mục
B7. Chọn số bài viết hiện thị

B8. Chọn lưu thay đổi

B9. Xem trang chủ

3.3 Video

B1. Chọn giao diện

B2. Chọn widgets

B3. Chọn “Video”

B4. Chọn “Home”

B5. Nhập tiêu đề

B6. Chọn danh mục
B7. Chọn số bài viết hiện thị

B8. Chọn lưu thay đổi

B9. Xem trang chủ

3.4 Banner quảng cáo

B1. Chọn Banner ads

B2. Chọn viết bài mới hoặc tiêu đề bài cũ để sửa banner

B3. Nhập tiêu đề

B4. Chọn image banner

B5. Chọn đăng

 

B6. Chọn giao diện

B7. Chọn widgets

B8. Chọn “Banner Quảng cáo”

B9. Chọn “Home”

B10. Chọn banner đã tạo ở trên

B11. Chọn lưu thay đổi

 

B12. Xem trang chủ

 

3.5 Lựa chọn của biên tập viên

B1. Chọn giao diện

B2. Chọn widgets

B3. Chọn “Tự chọn bài viết”

B4. Chọn “Home”

B5. Nhập tiêu đề

B6. Chọn 4 bài viết hiện thị
B7. Chọn chuyên mục link xem thêm

B8. Chọn lưu thay đổi

B9. Xem trang chủ

3.6 Nổi bật trong tuần

B1. Chọn giao diện

B2. Chọn widgets

B3. Chọn “Tự chọn bài viết”

B4. Chọn “Home”

B5. Nhập tiêu đề

B6. Chọn bài viết hiện thị

B7. Chọn lưu thay đổi

B8. Xem trang chủ

4.Footer

4.1 Giới thiệu

B1. Chọn giao diện

B2. Chọn widgets

B3. Chọn “giới thiệu ở footer”

B4. Chọn “Footer”

B5. Chọn logo

B6. Nhập nội dung giới thiệu

B7. Chọn lưu thay đổi

4.2 Menu footer

B1. Chọn giao diện

B2. Chọn widgets

B3. Chọn “Menu footer”

B4. Chọn “Footer”

B5. Nhập tiêu đề

B6. Chọn Menu

B7. Chọn lưu thay đổi

 

4.3 Bài viết mới footer

B1. Chọn giao diện

B2. Chọn widgets

B3. Chọn “Bài viết ở footer”

B4. Chọn “Footer”

B5. Nhập tiêu đề

B6. Chọn chuyên mục

B7. Chọn lưu thay đổi

 

4.4 Bài viết mới footer

B1. Chọn giao diện

B2. Chọn widgets

B3. Chọn “Bài viết ở footer”

B4. Chọn “Footer”

B5. Nhập tiêu đề

B6. Chọn chuyên mục

B7. Chọn lưu thay đổi

4.5 Xem footer

 

5.Trang giới thiệu, Trang Liên hệ, Faqs

B1. Đăng nhập trang quản trị

B2. Chọn Trang

B3. Chọn “Thêm trang mới” hoặc chọn tiêu đề để sửa

B4. Nhập tiêu đề

B5. Nhập nội dung trang

B6. Chọn Giao điện

B7. Chọn avatar

B8. Chọn Đăng hoặc Cập nhật


6.Thêm nội dung faqs

B1. Đăng nhập trang quản trị

B2. Chọn Câu hỏi thường gặp

B3. Chọn “Viết bài mới” hoặc chọn tiêu đề để sửa

B4. Nhập tiêu đề (câu hỏi)

B5. Nhập nội dung (câu trả lời)

B6. Chọn Đăng hoặc Cập nhật

7.Thêm blog

7.1 Tạo chuyên mục tin tức

B1. Đăng nhập trang quản trị

B2. Chọn Bài viết

B3. Chọn “Chuyên mục”

B4. Nhập tiêu đề

B5. Chọn chuyên mục cha (nếu có)

B6. Chọn ảnh đại diện

B7. Chọn thêm chuyên mục

 

7.2 Tạo bài viết Blog

 

B1. Đăng nhập trang quản trị

B2. Chọn Bài viết

B3. Chọn “Viết bài mới” hoặc chọn tiêu đề để sửa bài viết

B4. Nhập tiêu đề

B5. Chọn nội dung

B6. Chọn chuyên mục

B7. Nhập hoặc chọn từ khóa

B8. Chọn ảnh đại diện

B9. Chọn Đăng hoặc Cập nhật

 

 

7.3 Xem trang blog

 

Bài viết liên quan

Back to top button