WordPress

Hướng dẫn Import XML với plugin WordPress Importer

XML là gì ?

XML là ngôn ngữ đánh dấu với mục đích chung do W3C đề nghị, để tạo ra các ngôn ngữ đánh dấu khác. Đây là một tập con đơn giản của SGML, có khả năng mô tả nhiều loại dữ liệu khác nhau. Vì vậy, file export XML của WordPress sẽ là file dưới dạng text và có đuôi (.xml).

Ưu/Nhược plugin WordPress Importer

Ưu điểm

  1. Có thể import dung lượng file XML cỡ lớn.
  2. Không cần nâng thông số upload trong Hosting/ Server.
  3. Nhanh chóng.

Nhược điểm

  1. Phải cài plugin.
  2. Phải thao tác trên SSH – SFTP.

Hướng dẫn Import XML

Bước 1: Cài plugin WordPress Importer

Quý khách vui lòng chọn Plugins –> Tìm kiếm “WordPress Importer” –> Tiến hành cài đặt.

Bước 2: Cài plugin WordPress Importer

Quý khách vui lòng upload file .xml lên trong source code. Với dịch vụ Seolover, Secure hay FailoverHosting tại TenTen sẽ nằm trong thư mục DocumentRoot.

Câu lệnh import như sau:

wp import hcuthu.WordPress.2022-04-03.xml --authors=create --user=admin

Trong đó:

  • wp import: câu lệnh WordPress CLI.
  • hcuthu.WordPress.2022-04-03.xml: Tên file XML cần import.
  • –user=admin: Import vào với user là admin trang quản trị WordPress.

 

Bài viết liên quan

Back to top button