WordPress

Hướng dẫn quản trị trang theme bán hàng

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn quý khách những thao tác quản trị cơ bản về theme bán hàng.

1.Tạo logo, favicon, số điện thoại …

B1. Đăng nhập vào trang quản trị

B2. Chọn Giao diện

B3. Chọn Widget

B4. Chọn “+Tùy chọn”

B5. Chọn “#Option”

B6. Chọn Thêm

B7. Nhập thông tin option

B8. Chọn lưu

2.Tạo menu header

B1. Đăng nhập vào trang quản trị

B2. Chọn Giao diện

B3. Chọn Menu

B4. Nhập tên menu

B5. Chọn Tạo trình đơn

B6. Chọn page, category, hoặc tự nhập url ..

B7. Chọn vị trí hiện thị “Primary menu”

B8. Chọn “Lưu menu”

B9. Xem menu

3.Tạo slider banner coupon

B1. Đăng nhập vào trang quản trị

B2. Chọn Banner coupon

B3. Chọn Viết bài mới (Chọn tiêu đề bài viết để chỉnh sửa)

B4. Nhập thông tin banner

B5. Chọn giao diện

B6. Chọn widgets

B7. Chọn “Banner coupon”

B8. Chọn “Home slider coupon”

B9. Chọn Thêm

B10. Chọn Banner
B11. Chọn kiểu hiện thị

B12. Chọn lưu thay đổi

  1. Xem ngoài trang chủ

4.Thêm nội dung trang chủ

4.1 . Show banner coppon

B1. Chọn giao diện

B2. Chọn widgets

B3. Chọn “Banner coupon”

B4. Chọn “Home”

B5. Chọn Thêm

B6. Chọn Banner
B7. Chọn kiểu hiện thị

B8. Chọn lưu thay đổi

B9. Xem ngoài trang chủ

4.2. Hiện thị sản phẩm độc quyền

B1. Chọn giao diện

B2. Chọn widgets

B3. Chọn “Sản phẩm đặc quyền”

B4. Chọn “Home”

B5. Chọn Thêm

B6. Nhập tiêu đề

B7. Chọn danh mục
B8. Nhập số lượng bài viết hiện thị

B9. Chọn lưu thay đổi

B10. Xem ngoài trang chủ

4.3. Hiện thị sản phẩm nổi bật

B1. Chọn giao diện

B2. Chọn widgets

B3. Chọn “Sản phẩm theo danh mục”

B4. Chọn “Home”

B5. Chọn Thêm

B6. Nhập tiêu đề

B7. Chọn danh mục
B8. Nhập số lượng bài viết hiện thị

B9. Chọn lưu thay đổi

B10. Xem ngoài trang chủ

4.4. Hiện thị nhận xét của khách hàng

B1. Chọn cảm nhận của khách hàng

B2. Chọn vào viết bài mới (Chọn vào tiêu đề để sửa nhận xét)

B3. Nhập thông tin cảm nhận khách hàng

B4. Chọn widgets

B5. Chọn “Nhận xét của khách hàng”

B6. Chọn “Home”

B7. Chọn Thêm

B6. Nhập tiêu đề

B7. Chọn nhận xét
B8. Nhập số lượng bài viết hiện thị

B9. Chọn lưu thay đổi

B10. Xem ngoài trang chủ

4.5. Hiện thị cam kết

B1. Chọn giao diện

B2. Chọn widgets

B3. Chọn “Cam kết”

B4. Chọn “Home”

B5. Chọn Thêm

B6. Chọn Số lượng cam kết

B7. Nhập tiêu đề

B8. Chọn nội dung
B9. Chọn icon

B10. Chọn lưu thay đổi

B11. Xem ngoài trang chủ

5.Form đăng ký nhận tin

B1. Chọn giao diện

B2. Chọn widgets

B3. Chọn “Form đăng ký nhận thông báo”

B4. Chọn “Form nhận thông báo”

B5. Chọn Thêm

B6. Nhập tiêu đề

B7. Chọn lưu thay đổi

B8. Xem ngoài trang chủ

6.Footer

6.1 Giới thiệu

B1. Chọn giao diện

B2. Chọn widgets

B3. Chọn “Giới thiệu ở footer”

B4. Chọn “Footer”

B5. Chọn Thêm

B6. Chọn logo

B7. Nhập nội dung và link mạng xã hội

B8. Chọn lưu thay đổi

6.2 Menu footer

B1. Chọn giao diện

B2. Chọn widgets

B3. Chọn “Menu footer”

B4. Chọn “Footer”

B5. Chọn Thêm

B6. Chọn tiêu đề

B7. Chọn menu

B8. Chọn lưu thay đổi

6.3 Thông tin liên hệ

B1. Chọn giao diện

B2. Chọn widgets

B3. Chọn “Menu footer”

B4. Chọn “Footer”

B5. Chọn Thêm

B6. Chọn tiêu đề

B7. Chọn menu

B8. Chọn lưu thay đổi

6.4 Xem footer

7.Thêm mới sản phẩm

7.1 Thêm Loại sản phẩm

B1. Chọn Sản phẩm
B2. Chọn loại sản phẩm

B3. Nhập tiêu đề

B4. Chọn thêm chuyên mục

7.2 Thêm Danh mục sản phẩm

B1. Chọn Sản phẩm
B2. Chọn Danh mục

B3. Nhập tiêu đề

B4. Chọn thêm chuyên mục

7.2 Thêm thuộc tính sản phẩm

B1. Chọn Sản phẩm
B2. Chọn Thuộc tính

B3. Nhập tiêu đề

B4. Chọn thêm thuộc tính

B5. Chọn cấu hình chủng loại thuộc tính sản phẩm

B6. Nhập tên

B7. Chọn thêm

7.3 Thêm sản phẩm

B1. Chọn Sản phẩm

B2. Chọn thêm mới mới (Chọn vào tiêu đề để sửa)

B3. Nhập tên sản phẩm

B4. Nhập giới thiệu sản phẩm

B5. Nhập mô tả ngắn

B6. Chọn chuyên mục, loại sản phẩm và từ khóa cho sản phẩm

B7. Nhập avatar và danh sách ảnh sản phẩm

B8. Nhập thông tin giá, thuộc tính số lượng sản phẩm …

 

7.3 Xem sản phẩm

 

8. Thêm mới tin tức

8.1 Thêm chuyên mục tin tức

B1. Chọn bài viết
B2. Chọn chuyên mục

B3. Nhập tiêu đề

B4. Chọn thêm chuyên mục

8.2 Thêm bài viết tin tức

B1. Chọn bài viết
B2. Chọn bài viết mới (Chọn tiêu đề bài viết để sửa)

B3. Nhập tiêu đề

B4. Nhập nội dung

B5. Chọn chuyên mục

B6. Chọn avatar

B7 chọn đăng bài

8.3 Xem bài viết tin tức

9. Thêm mới Page

B1. Chọn Trang

B2. Chọn viết bài mới (Chọn tiêu đề trang để sửa)

B3. Nhập tiêu đề trang

B4. Nhập nội dung trang

B5. Chọn giao diện

B6. Chọn avartar

B7. Chọn đăng

 

Trân trọng cảm ơn Quý khách !

 

Bài viết liên quan

Back to top button