Email Pro

Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ trong webmail round cube

Round Cube mặc định để ngôn ngữ là tiếng anh, chúng ta có thể đổi sang tiếng việt như sau :

Đầu tiên, chọn settings > Preferences > User Interface > Language

cài đặt webmail
cài đặt webmail

Tại Language, chọn tiếng việt.

chọn ngôn ngữ tiếng việt
chọn ngôn ngữ tiếng việt

Tiếp đó, thực hiện lưu ( save ) cài đặt.

Lưu ngôn ngữ mới
Lưu ngôn ngữ mới

Thành công, chúng ta đã đổi ngôn ngữ từ tiếng anh sang tiếng việt.

thành công thay đổi ngôn ngữ webmail round cube
thành công thay đổi ngôn ngữ webmail round cube

Các bài viết khác của dịch vụ email server Tại đây !

Bài viết liên quan

Back to top button