Linux

Lệnh cd trong linux

Lệnh cd (“thay đổi mục”) lệnh được sử dụng để thay đổi các thư mục, di chuyển đến thư mục đích. Nó là một trong những cơ bản nhất, và thường xuyên lệnh sử dụng khi làm việc trên terminal.

Các thư mục là mục (mục), trong đó các người đang làm việc trong. Mỗi khi bạn tác với lệnh của bạn nhắc nhở, bạn đang làm việc trong một mục.

Điều này sẽ cho bạn làm thế nào để sử dụng lệnh cd  để di chuyển giữa các thư mục trong hệ thống trên terminal.

Lệnh cd

cd là một shell dựng sẵn, và hành vi của nó có thể hơi khác nhau từ bash shell. Nó sử dụng các biến môi trường để xác định thông tin cần thiết để thực hiện nó.

Cú pháp cho lệnh cd như sau:

cd [OPTIONS] directory

Lệnh chấp nhận chỉ có hai lựa chọn mà hiếm khi được sử dụng.

  • −L Theo liên kết tượng trưng . Mặc định cd dùng -L nếu nó ko được sử dụng.
  • −P Đừng theo liên kết tượng trưng. Nói cách khác, khi lựa chọn này được xác định, và bạn cố gắng để di chuyển với một liên kết tượng trưng mà chỉ với một mục, các cd sẽ thay đổi vào danh mục.

Khi đi qua hệ thống tập tin, bạn có thể dùng Tab để lấy tên của các thư mục. Thêm một ‘/’ cuối mục tên là tùy chọn.

Để chuyển đến một mục, bạn phải có phép thực thi ở thư mục đó.

Các pwd lệnh cho phép bạn để tìm ra thư mục bạn đang ở.

Đường dẫn Tuyệt đối và Tương đối

Khi xác định mục để thay đổi, bạn có thể sử dụng một trong hai tuyệt đối hay có liên quan tên. Tuyệt đối bắt đầu từ hệ thống gốc /, và tương đối path bắt đầu từ hiện tại của mục.

Bởi định, khi bạn nhập vào của bạn trong các hệ thống của bạn hiện tại làm việc export được thiết lập để thư mục. Giả định rằng Downloads mục tồn tại trong thư mục nhà của bạn, bạn có thể di chuyển nó bằng cách sử dụng các đường dẫn liên quan đến các mục:

cd Downloads

Bạn có thể cũng tìm đến cùng một mục bằng cách sử dụng nó tuyệt đối đường:

cd /home/username/Downloads

Nếu các path bắt đầu với (/), đó là đường dẫn tuyệt đối đến các thư mục.

Thư mục cha

Trên Unix, thư mục hiện tại là đại diện bởi một dấu chấm duy nhất (.). Hai chấm (..), một sau khi khác, đại diện cho các mục cha hoặc các mục ngay lập tức trên mục hiện tại.

Nếu bạn gõ cd ., bạn sẽ thay đổi vào những mục hiện tại, hay nói cách khác, lệnh sẽ không làm gì cả.

Giả sử bạn đang trong mục /usr/local/share. Để chuyển đến /usr/local (một mức độ lên từ thư mục hiện tại), bạn sẽ làm:

cd ../

Để di chuyển hai cấp độ lên cho các /usr mục (cha mẹ của), bạn có thể chạy sau đây:

cd ../../

Đây là một ví dụ khác. Hãy nói bạn đang ở trong /usr/local/share thư mục, và cậu muốn chuyển đến /usr/local/src. Bạn có thể làm điều đó bằng cách gõ:

cd ../src

Để trở lại thư mục làm việc trước đó, ta dùng:

cd –

Để di chuyển đến home của bạn, chỉ cần chạy lệnh cd. Một cách để trở lại trực tiếp thư mục nhà của bạn là để sử dụng các dấu ngã (~), như sau:

cd ~

Ví dụ, nếu bạn muốn hướng đến các Downloads thư mục, đó là trong thư mục nhà của bạn, bạn sẽ loại:

cd ~/Downloads

Bạn cũng có thể di chuyển để người khác của nhà mục bằng cú pháp sau đây:

cd ~username

Điều hướng đến thư mục có dấu cách trong tên

Nếu các mục bạn muốn thay đổi có khoảng trắng trong tên của nó, bạn nên sử dụng dấu nháy ‘ hoặc sử dụng các dấu gạch chéo ngược (\):

cd ‘Dir name with space’

cd Dir\ name\ with\ space

Kết luận

Bạn đã làm quen với việc sử dụng lệnh cd để điều hướng đến các thư mục trong linux.

Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan

Back to top button