WordPress

Sửa lỗi Publishing failed. You are probably offline wordpress

Để sửa lỗi này, chúng ta chỉ thêm dòng code dưới vào file wp-config.php là vấn đề sẽ được xử lý.

define('FORCE_SSL_ADMIN', true);
// in some setups HTTP_X_FORWARDED_PROTO might contain
// a comma-separated list e.g. http,https
// so check for https existence
if (strpos($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'], 'https') !== false)
$_SERVER['HTTPS']='on';

Bài viết liên quan

Back to top button