Email PremiumEmail ProGen HostingSSD LinuxSSD Windows

Tạo DKIM Và SPF Trên Cpanel Để Gửi Mail Uy Tín Hơn

Hướng dẫn Hướng Dẫn Tạo DKIM Và SPF

  • Bước 1: Đăng nhập vào cpanel bằng thông tin quản trị từ Tenten.vn .

 

 

  • Bước 2: Chọn đến mục “Email Deliverability

Tại đây “Email deliverability status” đang thông báo các record DKIM và SPF đang có vấn đề (record sai hoạt chưa có).

  • Bước 3: Chọn manage phía bên phải.

Tại đây thông tin record DKIM và SPF được hiện ra, ta tiên hành copy thông tin record SPF và DKIM và them vào DNS Manage.

  • Bước 4: Đăng nhập vào trang quản trị tên miền và them các record DKIM và SPF đúng với nội dung copy.
Record DKIM:
Name: default._domainkey.domain.
Type: TXT
Value: v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAyvhOUsXvm0Cn1nE89yKt+A/pSOaP3ttPsKz/+y2Ukk9XkPss6j9KXBGU2/CH2zNr4FrI9bwoS8ODd7LvlOg1bem11oFNAOHc4VWovAsPUo1A67U2e9R3D1HdxLqoOqytyDL0pP8ku2EmxHU32i0qwkFMwwEA3giiiXhKXK0hYCF4OXARDgSCbPm4yk7J5e6KZwVLekS67vsi1Pd2yvEnM2m01UD/uhzh0AcPluPzJ/RvnTgAwsHgaavaDPNH8BfgDlBRLYRzIUdALr69KdrwxX7QWv1IrTVbEqPVk42lx6vaE3Fu/z6RMxKgYqknvKffyjfvLjsqvOD+sTeNeSXeSwIDAQAB;
Record SPF:
Name: domain, @
Type: TXT
Value: v=spf1 +mx +a +ip4:103.18.6.33 ~all

Chúc bạn thực hiện thành công!

Bài viết liên quan

Back to top button