Gen HostingLinux

Vì sao phải ngăn chặn thực thi một số hàm PHP trên máy chủ Hosting?

Giới thiệu

Như đã biết, ngôn ngữ PHP là một trong những ngôn ngữ lập trình web phổ biến bậc nhất hiện nay. Đây là ngôn ngữ được hỗ trợ rất nhiều thư viện hàm, module mở rộng, …
Chính vì PHP được mở rộng bởi những hàm (functions) có thể can thiệp và thực thi trực tiếp đến hệ thống máy chủ cho nên chúng tiềm ẩn những mối nguy hiểm mà nếu các System Admin không xem trọng việc bảo mật sẽ dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Hầu hết tất cả các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ Hosting trên thế giới buộc phải ngăn chặn thực thi một số hàm của PHP vì lý do bảo mật (phát tán mã độc, local attack, botnet, dos, …), đây là những hàm được các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ Hosting trên toàn thế giới đánh giá mức độ cực kỳ nguy hiểm.

Để hiểu rõ vấn đề và nguyên nhân tại sao họ lại ngăn chặn các hàm này, những hàm nào buộc phải ngăn chặn thực thi, bạn xem mô tả trong bảng sau :

STT Tên Tính năng Mô tả
1 hệ thống Thực hiện một chương trình bên ngoài và hiển thị đầu ra System () giống như phiên bản C của hàm trong đó nó thực thi lệnh đã cho và đưa ra kết quả. Cuộc gọi system () cũng cố gắng tự động xóa bộ đệm đầu ra của máy chủ web sau mỗi dòng đầu ra nếu PHP đang chạy như một mô-đun máy chủ. Nếu bạn cần thực thi một lệnh và có tất cả dữ liệu từ lệnh được truyền trực tiếp trở lại mà không có bất kỳ sự can thiệp nào, hãy sử dụng hàm passthru ().
2 người điều hành Thực hiện một chương trình bên ngoài Cho phép thực hiện 1 chương trình từ bên ngoài. Dễ bị lợi dụng để thao tác chiếm quyền, thực thi các chương trình độc hại.
3 shell_exec Thực thi lệnh thông qua shell và trả về đầu ra hoàn chỉnh dưới dạng chuỗi Thực thi lệnh bằng command và trả kết quả là chuỗi. Tương tự như exce, dễ bị lợi dụng và khai thác nhầm mục đích xấu.
4 proc_close Đóng một quy trình được mở bởi Proc_open () và trả lại mã thoát của quy trình đó Proc_close () tương tự như pclose () ngoại trừ việc nó chỉ hoạt động trên các quy trình được mở bởi Proc_open (). Proc_close () chờ quá trình kết thúc và trả về mã thoát của nó. Nếu bạn có các đường ống mở cho quy trình đó, bạn nên dùng fclose() để đóng chúng trước khi gọi hàm này để tránh nghẽn – quá trình con có thể không thể thoát trong khi các đường ống đang mở.
5 proc_get_status Nhận thông tin về một quy trình được mở bởi Proc_open () Proc_get_status () tìm nạp dữ liệu về một quy trình được mở bằng cách sử dụng Proc_open ().
6 proc_nice Thay đổi mức độ ưu tiên của quy trình hiện tại Thay đổi mức độ ưu tiên của quy trình hiện tại. Điều này sẽ gây ra vấn đề leo thang tài nguyên.
7 bật ra Mở con trỏ tệp quá trình popen tương tự với proc_open nhưng được sử dụng ít hơn.
8 proc_termina Đóng một tiến trình được mở bởi Proc_open Tín hiệu một quá trình (được tạo bằng cách sử dụng Proc_open ()) mà nó sẽ chấm dứt. Proc_terminate () trả về ngay lập tức và không chờ quá trình kết thúc. Proc_terminate () cho phép bạn chấm dứt quá trình và tiếp tục với các nhiệm vụ khác. Bạn có thể thăm dò quá trình (để xem nó đã dừng chưa) bằng cách sử dụng hàm Proc_get_status ().

Điều này dễ gây ra việc các tiến trình quan trọng đang thực hiện nhưng lại bị ngắt bởi function này. Gây ảnh hưởng khá nghiêm trọng, cũng như gây ra các vấn đề liên quan đến bảo mật dữ liệu.

9 escapepeshellcmd Quit metacharacters shell escapeshellcmd () thoát bất kỳ ký tự nào trong chuỗi có thể được sử dụng để lừa lệnh shell để thực thi các lệnh tùy ý. Hàm này nên được sử dụng để đảm bảo rằng mọi dữ liệu đến từ đầu vào của người dùng đều được thoát trước khi dữ liệu này được chuyển đến các hàm exec () hoặc system () hoặc cho toán tử backtick. Các ký tự sau được bắt đầu bằng dấu gạch chéo ngược: & #; `| *? ~ <> ^ () [] {} $ , X0A và xFF. ‘và “chỉ được thoát nếu chúng không được ghép nối. Trong Windows, tất cả các ký tự này cộng với% và! được thay thế bằng khoảng trắng thay thế.
10 escapepeshellcmd Thoát một chuỗi được sử dụng làm đối số shell escapeshellarg () thêm các trích dẫn đơn xung quanh một chuỗi và trích dẫn / thoát khỏi mọi trích dẫn đơn hiện có cho phép bạn chuyển một chuỗi trực tiếp đến hàm shell và để nó được coi là một đối số an toàn duy nhất. Hàm này nên được sử dụng để thoát các đối số riêng lẻ sang các hàm shell đến từ đầu vào của người dùng. Các hàm shell bao gồm exec (), system () và toán tử backtick. Trên Windows, escapeshellarg () thay thế thay thế các dấu phần trăm, dấu chấm than (thay thế biến bị trì hoãn) và dấu ngoặc kép bằng dấu cách và thêm dấu ngoặc kép quanh chuỗi.
11 dl  Tải một phần mở rộng PHP khi chạy Tải phần mở rộng PHP được cung cấp bởi thư viện tham số. Sử dụng extension_loaded () để kiểm tra xem một tiện ích mở rộng đã có sẵn hay chưa. Điều này hoạt động trên cả các tiện ích mở rộng tích hợp và các tiện ích được tải động (thông qua php.ini hoặc dl ()).
12 show_source Trả về một tệp có cú pháp PHP được tô sáng. Cú pháp được tô sáng bằng cách sử dụng các thẻ HTML. In ra hoặc trả về một phiên bản được tô sáng bằng cú pháp của mã có trong tên tệp bằng cách sử dụng các màu được xác định trong công cụ tô sáng cú pháp tích hợp cho PHP. Nhiều máy chủ được cấu hình để tự động làm nổi bật các tệp có phần mở rộng phps. Ví dụ: example.phps khi xem sẽ hiển thị cú pháp tô sáng nguồn của tệp
13 ini_alter Hàm này là bí danh của: ini_set () Đặt giá trị của tùy chọn cấu hình đã cho. Tùy chọn cấu hình sẽ giữ giá trị mới này trong quá trình thực thi tập lệnh và sẽ được khôi phục ở cuối tập lệnh.
14 ảo Thực hiện một yêu cầu phụ của Apache Thực hiện một yêu cầu phụ của Apache
15 openlog Mở một kết nối đến bộ ghi hệ thống cho một chương trình Mở một kết nối đến bộ ghi hệ thống cho một chương trình
16 thư Gửi mail không cần chứng thực Gửi mail không cần chứng thực
17 liên kết tượng trưng Tạo  symbolic link Tạo  symbolic link

 

Bảng bên trên liệt kê những hàm PHP đã bị vô hiệu hoá (disable functions). Vậy, những hàm nào và những modules nào của PHP/ Apache được hỗ trợ. Bảng sau đây sẽ liệt kê chi tiết :

 

STT Mô-đun Apache Mở rộng PHP
1 cấu hình libc-client
2 config-runtime
3 devel php-bcmath
4 chống lại mọi thứ-hành khách php-bz2
5 mod_bullimited lịch php
6 mod_cache php-cli
7 mod_cgid php-common
8 mod_charset_lite php-curl
9 mod_deflate php-dba
10 mod_env php-devel
11 mod_evasive php-mê
12 mod_expires php-exif
13 mod_file_cache php-fileinfo
14 mod_headers php-fpm
15 mod_hostinglimits php-ftp
16 mod_http2 php-gd
17 mod_imageap php-gettext
18 mod_lsapi php-gmp
19 mod_macro php-iconv
20 mod_mime_magic php-imap
21 mod_mpm_event php-intl
22 mod_proxy php-ioncube
23 mod_proxy_fcgi php-litespeed
24 mod_proxy_http php-mbstring
25 mod_proxy_wstunnel php-mcrypt
26 mod_remoteip php-mysqlnd
27 mod_reqtimeout php-odbc
28 mod_security2 php-pdo
29 mod_play php-phalcon
30 mod_ssl php-posix
31 mod_subsrupt xà phòng php
32 mod_suexec php-sockets
33 mod_unique_id php-sourceguardian
34 mod_version tập tin php
35 mod_vhost_alias php-ngăn nắp
36 Công cụ php-xml
37 php-zendguard
38 php-zip
39 thời gian chạy

Bài viết liên quan

Back to top button