Email ZShield

Cách kiểm tra nguyên nhân email bị gắn SPAM trên zimbra

Để kiểm tra cách tính điểm spam và rule trên hệ thống email server, thao tác như sau :

1.Click chuột phải vào email, chọn Show Original.

show original
show original

2.Kiểm tra ngưỡng spam, cách tính điểm và nắm được nguyên nhân.

kiểm tra nguyên nhân spam
kiểm tra nguyên nhân spam

 

Các thông tin cần lưu ý :

1. Required = 6 > ngưỡng SPAM tối đa là 6.

Nếu mail gửi đến có điểm spam < 6, mail sẽ vào inobx.

Nếu mail gửi đến có điểm spam >=6 , mail sẽ vào junk/spam.

2.X-Spam-Score : 6.103 > tổng điểm spam của mail gửi đến.

3.Cách tính điểm : tổng điểm của tất cả các rule dùng để kiểm tra.

Nếu điểm là “-” thể hiện tốt, không có dấu thể hiện spam.

VD : mail có 2 rule là BAYES_00 và HTML_IMAGE_ONLY_16 .

Trong đó,

BAYES_00 = -1.9

HTML_IMAGE_ONLY_16= 1.092

Tổng :  ( -1.9 ) + ( 1.092 ) = -0.808

> điểm spam nhỏ hơn 6, mail sẽ vào spam.

Bài viết liên quan

Back to top button