Docker

Cập nhật Image lưu Image ra file và nạp Image từ file trong Docker

Lưu Container thành Image

Như đã biết từ một Image bạn có thể sinh ra các Container, mỗi Container là bản thực thi của Image, khi sử dụng Container bạn có thể cấu hình, cài đặt thêm vào nó các package, đưa thêm dữ liệu …

Đến một lúc, bạn muốn lưu những thay đổi này và ghi lại thành một Image để sau này bạn sinh ra các Container khác bản thân nó đã chữa những thay đổi bạn đã lưu. Giả sử bạn có một container có tên (hoặc id) là mycontainer nếu muốn lưu thành image thực hiện lệnh:

docker commit mycontainer myimage:version

Trogn đó myimageversion là tên và phiên bản do bạn đặt. Nếu lưu cùng tên với image tạo ra container này, coi như image cũ được cập nhật mới.

Sau lệnh này trong hệ thống docker của bạn có thêm image với tên bạn đặt. Thực hành ví dụ sau: (tạo một container hệ điều hành centos, cài đặt thêm vào nó gói SSH Client, lưu container này lại thành image, tạo một container từ image mới có)

1 Tải hệ điều hành centos về nếu chưa có

docker pull centos

2 Tạo / chạy một container đặt tên là mycentos của centos

docker run -it --name mycentos centos

3 Cài SSH Client vào container mycentos Do centos cung cấp ở image trên không kèm theo SSH, nên muốn chạy SSH Client thì sẽ cài thêm. Giờ đang ở lệnh bash của container gõ lệnh sau để cài:

yum install openssh-clients

Sau khi cài đặt bạn đã có thể sử dụng lệnh ssh trên container này của bạn!

4 Lưu container lại thành image: trước tiên nếu container đang chạy thì cho dừng lại

docker stop mycontainer

Gõ lệnh lưu container mycontainer thành image đặt tên là centos-ssh:v1

docker commit mycentos centos-ssh:v1

Như vậy bạn đã có một image mới, nó chính là centos có cài thêm ssh-client

DỊCH VỤ CLOUD SERVER TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI

Bài liên quan

Back to top button