Docker

Hướng dẫn cài đặt Docker, Docker Compose trên Ubuntu 20.04

Docker là một nền tảng ảo hoá mã nguồn mở giúp bạn build, test và deploy ứng dụng dưới dạng container trên mọi môi trường máy chủ, máy ảo khác nhau. Nó cho phép tạo môi trường độc lập, tách biệt khỏi hệ điều hành để khởi chạy hoặc phát triển ứng dụng. Môi trường ảo này được gọi là container.

Lợi ích của Docker so với sử dụng máy ảo VM

 • Tắt / mở container chi trong vài giây.
 • Dễ dàng thiết lập môi trường làm việc và chia sẻ cho người khác
 • Container hoạt động độc lập, không ảnh hưởng đến container khác hoặc Host OS
 • Tối ưu tài nguyên máy chủ nếu cần chạy nhiều ứng dụng độc lập so với việc tách riêng mỗi ứng dụng ra trên mỗi máy ảo

I. Cài đặt Docker

1. Chuẩn bị hệ thống

Đầu tiên, cài đặt các package cần thiết để chuẩn bị cho việc cài đặt Docker.

sudo apt-get update
sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg lsb-release

Thêm Docker’s official GPG key vào hệ thống

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

Thiết lập Docker repository

echo \
 "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
 $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Nếu bạn đang cài đặt cho Ubuntu 20.04 chạy trên Raspberry Pi, sử dụng lệnh này để thiết lập Docker repository

 echo \
 "deb [arch=arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
 $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

2. Cài đặt Docker Engine

Sử dụng apt-get (hoặc apt) để cài đặt Docker vào máy

sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Để xác nhận Docker đã được cài đặt và hoạt động ổn định, kiểm tra bằng cách sau

sudo docker run hello-world

Nếu nhận được thông báo Hello from Docker! như hình dưới đây thì Docker đã sẵn sàng hoạt động

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
  (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
  executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
  to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
 $ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
 <https://hub.docker.com/>

For more examples and ideas, visit:
 <https://docs.docker.com/get-started/>

3. Thêm user vào group Docker

Để quản lý Docker dưới tài khoản non-root (không cần phải chèn sudo khi gõ lệnh), bạn cần gán tài khoản hiện tại vào user group Docker như sau

sudo groupadd docker
sudo usermod -aG docker $USER

II. Cài đặt Docker Compose

Tiếp theo, cài đặt thêm Docker Compose để sau này có thể khởi tạo các ứng dụng sử dụng nhiều container một cách nhanh chóng.

Docker Compose là một công cụ dùng để định nghĩa và chạy các chương trình Docker sử dụng nhiều container (multi-container). Với Docker Compose, chúng ta sử dụng một file YAML để thiết lập các service cần thiết cho chương trình. Cuối cùng, với một câu lệnh duy nhất, bạn sẽ thiết lập được 1 hệ thống hoàn chỉnh mà không cần phải chạy từng dòng lệnh mất thời gian.

# Install required packages
sudo apt update
sudo apt install -y python3-pip libffi-dev

# Install Docker Compose from pip (using Python3)
# This might take a while
sudo pip install docker-compose

Kiểm tra lại docker-compose đã cài đặt thành công chưa bằng lệnh

docker-compose --version

DỊCH VỤ CLOUD SERVER TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI

Bài liên quan

Back to top button