Cloud VPSKiến thức chungLinux

Hướng dẫn cài đặt Node.js và NPM trên Centos 7

Node.js là Javascript runtime xây dựng trên bộ máy Javascript V8 của Chrome. Node.js cho phép bạn xây dựng nhiều kiểu ứng dụng phía máy chủ một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Với Node.js bạn có thể sử dụng kỹ năng lập trình Javascript trên môi trường máy chủ. Trong khi NPM là là hệ sinh thái mã nguồn mở lớn nhất trên thế giới.

Trong bài viết ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Node.js và npm trên CentOS 7. Cài đặt khá dễ dàng. Bạn chỉ theo hướng dẫn như bên dưới.

Bước 1: Chuẩn bị

Bạn cần chuẩn bị những thứ sau:

  • Một máy chủ Linux mới tinh đã được cài đặt CentOS 7. Hướng dẫn này mình đã thực hiện trên VPS của Tenten.
  • Kết nối với máy chủ bằng SSH Client như MobaXterm. Login với user root.

Bước 2: Cập nhật hệ thống và cài đặt các phần mềm cần thiết:

Bước 3: Cài đặt Node.js và npm từ NodeSource repository

Chúng ta sẽ cài đặt bản Node.js 18 LTS từ NodeSource repository. Vì NodeSource repository phụ thuộc vào EPEL repository. Do vậy bạn cần cài đặt EPEL repository với lệnh sau:

Sau đó chạy lệnh sau để cài đặt NodeSource repository

curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -

Sau khi NodeSource đã sẵn sàng, bạn cài đặt Node.js và NPM với lệnh sau:

sudo yum install -y nodejs

Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể check lại phiên bản của Node.js bằng lệnh:

node -v

Bạn sẽ nhận được kết quả như sau: v10.24.0

Để kiểm tra cài đặt npm đã thành công hay chưa, sử dụng lệnh sau:

npm -v

Bạn sẽ nhận được kết quả như sau: 6.14.11

Bước 4: Kiểm tra lại cài đặt

Nếu bạn muốn biết Node.js đã làm việc OK hay chưa chúng ta cùng tạo mọt file test:

nano hello_world.js
Sau đó bạn bổ sung dòng code sau: (nhớ điền địa chỉ ip của bạn)
const http = require('http');
const port = 3000;
const ip = 'your_address_ip';

http.createServer(function (req, res) {
  res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
  res.end('Hello World');
}).listen(port, ip);

console.log(`server is running on ${ip}:${port}`);
Khởi động node web server với lệnh lệnh sau:
node hello_world.js
Bạn sẽ nhận kết quả như bên dưới

 

Mở trình duyệt và truy cập http://your_ip_address:3000, bạn sẽ nhìn thấy “Hello World”.

Đó là tất cả. Bạn đã học được cách cài đặt Node.js và npm trên Centos 7.

Nguồn tham khảo: https://github.com/nodesource/distributions

DỊCH VỤ CLOUD SERVER TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI

Bài liên quan

Bài viết liên quan

Back to top button