Linux

Lệnh tail trong linux

Có rất nhiều các công cụ dùng để hiển thị file dưới dạng .txt .sh,… Hiển thị này sẽ giúp việc quản trị hệ thống dễ dàng hơn

1.Tail là gì?

  • Cũng giống như head, lệnh tail xuất ra n số dữ liệu cuối cùng của đầu vào đã cho. Mặc định tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối của file

2. Cách sử dụng của tail

Tail [option] file.txt

Các options sử dụng:

-n (num): Hiển thị số dòng cuối thay vì hiển thị mặc định 10 dòng của file 

Ex: tail -n 5 abc.txt (Hiển thị 5 dòng cuối của file)

Như ảnh trên mình đã liệt kê số từ, tên có trong file command này có thể tìm ra các dòng gần đây nhất mà file đã thực thi từ trước.

-c (num): In ra dung lượng 1 file chỉ định tính từ cuối lên

Ex: tail -c 50 abc.txt (Hiển thị 50kb dung lượng của file)

-q : options này được sử dụng 1 hoặc nhiều file được đưa ra, vì command này dữ liệu từ mỗi tệp không được đi trc bởi tên tệp của nó

Ex: tail -q filename1.txt filename2.txt


Khi sử dụng options này các file sẽ tự động được ghép vào mà dữ liệu không được đi trước bởi tên tệp của nó.

-f : Chủ yếu sử dụng bởi quản trị hệ thống để phát triển monitor trong file log được viết bởi 1 số chương trình Unix khi nó đang chạy

Để theo dõi sự thay đổi các file dùng tùy chọn -f

tail -f filename.txt

Đây là options thường sử dụng để đọc file log hệ thống. Ví dụ muốn xem 10 dòng cuối cùng của file /var/log/nginx/error.log, sau đó tiếp tục xem những thay đổi của file thì sẽ chạy lệnh sau:

tail -f /var/log/nginx/error.log

Thoát khỏi chế độ follow thì ấn tổ hợp ctrl + C

-v: Sử dụng options này, dữ liệu chỉ định từ file thường được đi trước tên file của nó.

Ex: tail -v filename.txt

Ở options này sẽ chỉ định 1 file cần hiển thị ở trên đầu, điều này sẽ giúp cho việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn.

-version: options này hiển thị phiên bản của tail đang chạy trên hệ thống

Hi vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho cách bạn trong việc quản trị hệ thống linux!!

DỊCH VỤ CLOUD SERVER TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI

Bài liên quan

Bài viết liên quan

Back to top button