Linux

Lệnh xác định vị trí của tệp hoặc thư mục trên Linux


Để xác định vị trí của tệp hoặc thư mục trên Linux chúng ta dùng lệnh sau:

Chú thích tham số lệnh locate

  • filename: Là tên tệp cần xác định vị trí.
  • folder: Là tên thư mục cần xác định vị trí.\

Ví dụ minh họa

Để xác định vị trí của tệp nginx.py trên Linux chúng ta dùng lệnh sau:

Chúc Các Bạn Thành Công!

Bài viết liên quan

Back to top button