Linux

Tải mã nguồn website html xuống máy tính bằng Wget

Để tải toàn bộ nội dung và tài nguyên (css, js, hình ảnh, âm thanh,…) của một trang web bất kỳ xuống máy tính, chúng ta có thể sử dụng lệnh wget trong CLI như sau:

wget --page-requisites https://tenten.vn/

--page-requisites tham số này yêu cầu wget tải toàn bộ các tài nguyên liên quan trên máy chủ để giúp hiển thị trang web hoàn chỉnh trên máy tính mà không cần có mạng Internet. Tài nguyên này bao gồm các file css, js, hình ảnh, âm thanh, font chữ,…

Lưu ý: cách này chỉ áp dụng tốt nhất cho các trang web tĩnh (static web) gồm có HTML, CSS, JS.

Bài viết liên quan

Back to top button