Cloud VPS

Hướng dẫn cài đặt SSL trên apache2 server Ubuntu

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer, là tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật, truyền thông mã hoá giữa máy chủ Web server và trình duyệt (browser). Tiêu chuẩn này hoạt động và đảm bảo rằng các dữ liệu truyền tải giữa máy chủ và trình duyệt của người dùng đều riêng tư và toàn vẹn.

SSL hiện tại cũng là tiêu chuẩn bảo mật cho hàng triệu website trên toàn thế giới, nó bảo vệ dữ liệu truyền đi trên môi trường internet được an toàn. Ở bài viết này, TENTEN sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt SSL cho website chạy trên môi trường webserver apache2 máy chủ Ubuntu.

1. Sao chép chứng chỉ TENTEN  cung cấp lên máy chủ của bạn

SSLCertificateFile /var/www/domaincuaban/ssl/domaincuaban.crt –> Certificate File
SSLCertificateKeyFile /var/www/domaincuaban/ssl/private.key –> Private Key File
SSLCACertificateFile /var/www/domaincuaban/ssl/intermediate.crt –> Root CA File

2. Bật hỗ trợ SSL cho Apache

sudo a2enmod ssl

Khởi động lại apache để có hiệu lực

service apache2 restart

3. Chỉnh sửa cấu hình virtualhost của domain cần cài đặt

Mở file cấu hình apache domain của bạn theo đường dẫn /etc/apache2/sites-enabled/ten_mien_cua_ban.

<VirtualHost *:443>
ServerAdmin webmaster@localhost
ServerName domaincuaban
ServerAlias www.domaincuaban
DocumentRoot /var/www/domaincuaban

SSLEngine on
SSLCertificateFile /var/www/domaincuaban/ssl/domaincuaban.crt
SSLCertificateKeyFile /var/www/domaincuaban/ssl/private.key
SSLCACertificateFile /var/www/domaincuaban/ssl/intermediate.crt

</VirtualHost>

4. Kiểm tra lại cấu hình apache trước khi restart lại service

Bước quan trọng, vì Apache sẽ không khởi động lại được khi cú pháp trong tệp cấu hình bị sai

apachectl configtest

Nếu không có lỗi thông báo nào

5 .Restart lại apache service

service apache2 restart

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Back to top button