Linux

Hướng dẫn cấu hình IP Static trên CentOS

Giới thiệu chung

Khi sử dụng dịch vụ thêm địa chỉ ip cho Cloud VPS hay Cloud Server, sau khi ta đăng kí thêm số lượng IP cho một Cloud, ta tiến hành việc cấu hình gán các địa chỉ IP đó cho một VPS trong danh sách các VPS Trong trang quản trị của trang Cloud.

Đối với Cloud VPS sẽ thực hiện việc mua IP và gán IP vào Cloud theo bài hướng dẫn này.

Các bước thực hiện cấu hình IP Static

Bước 1: Mở Port sử dụng của card mang gắn thêm

Để cài đặt card mạng có thể hoạt động, bước đầu tiên chúng ta cần mở Port. Thông thường chúng ta sẽ chọn Allow All hoặc các port cần sử dụng tuỳ nhu cầu. IP Static

Bước 2: Gắn địa chỉ IP vào Network Interface mới

Sau khi gắn thêm các địa chỉ IP mới vào VPS, khi khởi động lại VPS sẽ có một network interface mới là eth1.

Trong bài hướng dẫn sẽ thực hiện cấu hình 2 IP và có các thông số Subnet Mask, Gateway như ảnh dưới. Trong quá trình cấu hình các bạn cần thay đúng thông tin trong trang quản trị của mình.

Chỉnh sửa file cấu hình của eth1:

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1

Thêm nội dung theo mẫu sau:

DEVICE=eth1
TYPE=Ethernet
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=no
BOOTPROTO=static
IPADDR0=150.95.16.30
NETMASK0=255.255.254.0
IPADDR1=150.95.16.31
NETMASK1=255.255.254.0
ZONE=public

Tùy theo số lượng IP thêm vào VPS mà bạn sẽ cần bổ sung tương ứng trong file cấu hình trên với 2 thông số.

IPADDRn=x.x.x.x
NETMASKn=255.255.254.0

Bước 3: Cấu hình Routing và Gateway

Chỉnh sửa file cấu hình routing

nano /etc/iproute2/rt_tables

Thêm vào file cấu hình thông số:

201     100

Cấu hình interface eth1 nhận bảng routing.

nano /etc/sysconfig/network-scripts/rule-eth1

Bài viết này thực hiện cấu hình 2 IP nên sẽ có thông tin như bên dưới, nếu cấu hình 1 hoặc nhiều IP hơn hãy thực hiện khai báo thông tin tương tự.

from 150.95.16.30 table 100 prio 1000
from 150.95.16.31 table 100 prio 1000

Cấu hình gateway cho interface eth1

nano /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth1

Khai báo thông tin bên dưới:

default via 150.95.16.1 table 100

Sau khi hoàn tất, khởi động interface eth1

ifup eth1
hoặc
systemctl restart network

Thực hiện ping từ eth1 ra internet.

IP Static

Hình ảnh trên cho thấy đã kết nối ra bên ngoài thành công.

Thực hiện ping tới địa chỉ được thêm từ bên ngoài.

IP Static

Như vậy chúng ta đã hoàn thành các tao tác cấu hình IP Static mới trên CentOS. Chúc các bạn thao tác thành công!

DỊCH VỤ CLOUD SERVER TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI

Bài liên quan

Bài viết liên quan

Back to top button