Cloud VPS

Hướng dẫn gỡ hoàn toàn UFW trên Ubuntu

UFW của Ubuntu có tính năng tự khởi động lại khi chạy lại máy chủ, dẫn tới sự cố mặc dù đã tắt trước đó.

Đặc biệt khi dùng fastpanel, truy cập thường bị chặn do UFW khiến không thể truy cập trang quản trị.

Để xử lý triệt để, chúng ta thực hiện các câu lệnh sau :

Disable UFW

sudo ufw disable

Remove UFW

sudo apt-get remove ufw

Purge UFW

sudo apt-get purge ufw

Bài viết liên quan

Back to top button