Cloud VPSLinux

Hướng dẫn sử dụng lệnh ls trong linux

Lệnh ls là 1 command khá quan trọng được sử dụng trong việc list các danh sách file.

Giả sử bạn không biết phải làm sao để có thể xem được các file và tập tin bên trong thư mục đường dẫn đấy. Command này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.

  • Các lệnh ls thông dụng:

Cú pháp của lệnh ls:

# ls [OPTIONS]  [FILES]

Khi được sử dụng mà không có tuỳ chọn hoặc đối số, ls hiển thị danh sách các tệp trong thư mục hiện tại:

# ls .

Để liệt kê các tệp trong một thư mục cụ thể, chuyển làm đối số cho ls. Ví dụ để liệt kê các thư mục /usr:

# ls /usr/

bin etc games include lib lib64 libexec local sbin share src tmp

Ngoài ra có thể list thư mục có nhiều thư mục bên trong bằng cách dùng dấu “/” ngăn cách giữa 2 thư mục:

ls /etc/passwd/
  • Các options lệnh ls:
F -- Đánh dấu các file con thư mục trong file lớn, file có dấu / đằng sau đó là thư mục con

h -- Hiển thị dung lượng của thư mục vào file con

a -- Hiển thị các file ẩn trong thư mục

l -- List toàn bộ thông tin của file lần lượt là quyền, người sở hữu, nhóm sở hữu, kích cỡ của file, thời gian và tên file

R -- liệt kê các thư mục, cả trong thư mục con tại đường dẫn hiện tại

  • Ứng dụng lệnh ls

Khi bạn muốn hiển thị các tệp tin ở thư mục /home mà đang đứng ở đường dẫn các thư mục con khác:

# ls /home/*

Kèm vào đấy thì có thể dùng các tham số:

Lệnh ls có thể ghép nhiều tham số để kiểm tra các thông tin trong file, hi vọng bài viết này sẽ giúp các bạn biết cơ bản về dòng lệnh linux này.

DỊCH VỤ CLOUD SERVER TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI

Bài liên quan

Bài viết liên quan

Back to top button