Linux

Hướng dẫn tạo website trên WordOps

Sau khi cài đặt xong WordOps ở bài trước. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành cài đặt website wordpress để tiến hành sử dụng

WordOps

Cú pháp chung:

wo site create  [<site_name>] [options]

Cài đặt website WordPress

wo site create site.tld --wp

Cài đặt website WordPress + phiên bản PHP

# php 7.4
wo site create site.tld --wp --php74
# php 8.0
wo site create site.tld --wp --php80

Cả 2 lệnh đều yêu cầu trỏ tên miền về IP của VPS, cả site.tld và www.site.tld

Cài đặt website WordPress + Cache

# WordPress site + Nginx fastcgi_cache
wo site create site.tld --wpfc
# hoặc
wo site update site.tld --wpfc

# WordPress site + Redis cache
wo site create site.tld --wpredis
# hoặc
wo site update site.tld --wpredis

# WordPress site + WP-Super-cache
wo site create site.tld --wpsc
# hoặc
wo site update site.tld --wpsc

# WordPress site + WP-Rocket cache
wo site create site.tld --wprocket
# hoặc
wo site update site.tld --wprocket

Tổng hợp cài đặt WordPress + PHP 7.4 + SSL + HSTS + Redis

wo site create site.tld --php74 --wpredis -le --hsts

Bảng tổng hợp cú pháp:

options description
--html update to html site
--php update to php site
--mysql update to MySQL + PHP site
--php72 update site to PHP 7.2
--php73 update site to PHP 7.3
--php74 update site to PHP 7.4
--wp update site to WordPress without cache
--wpfc update site to WordPress with fastcgi_cache
--wpsc update site to WordPress with wp-super-cache plugin
--wpredis update site to WordPress with redis-cache
--wprocket update site to WordPress with WP-Rocket plugin
--wpce update site to WordPress with Cache-Enabler plugin
--wpsubdir update site to WordPress multisite on subdirectories
--wpsubdomain update site to WordPress multisite on subdomains
--password update admin password for a WordPress site
--letsencrypt,-le secure site with Let’s Encrypt SSL certificate
--letsencrypt=wildcard secure site/multisite with a wildcard SSL certificates
--letsencrypt=off disable Let’s Encrypt SSL certificate
--dns, --dns=<dns api provider> issue Let’s Encrypt certificate with DNS validation. default: dns_cf
--hsts, --hsts=off Enable or disable HSTS on site secured with Let’s Encrypt
--ngxblocker, --ngxblocker=off Enable or disable Ultimate Nginx bad blocker

Tham khảo thêm: https://docs.wordops.net/commands/site/

Bài viết liên quan

Back to top button