Gen HostingSSD Linux

Hướng dẫn thêm extention trên PHP CPanel

Trong chức năng Select PHP Version, chúng ta có thể cài thêm các extention / thư viện của PHP.

Chúng ta truy cập Cpanel > Select PHP Version.

php selector
php selector

Tiếp theo, chúng ta chọn Extentions .

extentions
extentions

Cuối cùng, chọn các extention muốn thêm để hệ thống bật các extention đó trên hosting.

thêm các extentions
thêm các extentions

Khi thêm thành công, chúng ta sẽ nhận được thông báo ở phía trên cùng bên phải của màn hình.

Các bài viết khác của hosting Cpanel tại đây.

Bài viết liên quan

Back to top button