SecureWeb

Hướng dẫn thêm tài nguyên PHP trên gói hosting Secureweb 5.0

Trên gói hosting Secureweb 5.0, chúng ta có thể tự điều chỉnh thông số tài nguyên PHP như mong muốn.

Chúng ta sẽ thêm trực tiếp thông số PHP trên file .htaccess trong Document Root để chỉnh sửa thông số giúp thêm tài nguyên php.

Các thông số cơ bản như sau :

php_value upload_max_filesize 512M
php_value memory_limit 512M
php_value post_max_size 512M
php_value max_input_vars 2000
php_value max_execution_time 500

thêm tài nguyên php
thêm tài nguyên php

Để kiểm tra, chúng ta có thể tạo file info.php để xem phiên bản php và thông số php theo hướng dẫn tại đây.

Bài viết liên quan

Back to top button