Cloud VPSLinux

Lệnh Head trong Linux

Lệnh head in ra những dòng đầu tiên trên file, mặc định là 10 dòng. Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về head

Cấu trúc lệnh

  head [options]   [file]

Trong đó: Options là các tuỳ chọn sử dụng trong lệnh.

Cách dùng lệnh head

Cũng tương tự như lệnh tail, head hiển thị 10 giá trị đầu tiên của file (mặc định)

head filename.txt

Các options của lệnh

Option -n –line

head -n <number> filename.txt

Để hiển thị 50 dòng đầu tiên gõ câu lệnh sau:

head -n 50 filename.txt

nếu các bạn muốn xem thông tin nhiều dòng khác thì có thể thay đổi số lượng ở cờ trên

Option -c –byte

Byte là số byte nếu muốn hiển thị trong file, giả sử muốn hiển thị 300 byte dữ liệu đầu tiên của file, các bạn gõ lệnh sau:

head -c 300 filename.txt

mặc định sẽ hiển thị 100. Nếu bạn muồn dùng đơn vị khác cũng được. Ví dụ như muốn hiển thị file có 10 kilobytes đầu tiên:

head -c 10k filename.txt

Hiển thị nhiều file cùng lúc

Với head, tương tự như tail bạn có thể xem dữ liệu nhiều file cùng lúc. Việc hiển thị này sắp xếp theo thứ tự file bạn truyền vào, lần lượt từ file 1 đến file 2 và n file…. Cứ như vậy cho đến file cuối cùng.

head filename1.txt filename2.txt

Bạn có thể sử dụng options khách khi đọc nhiều file:

head -n 30 filename1.txt filename2.txt

Trên đây là các lệnh cơ bản để thao tác với file trong việc quản trị hệ điều hành linux. Hi vọng sẽ giúp ích được cho các bạn!

Bài viết liên quan

Back to top button