Cloud VPS

Xử lý lỗi Connection refused , can’t start MSQL trên Centos Webpanel

Nguyên nhân của sự cố thường do máy chủ đầy dung lượng, dẫn tới dịch vụ mysql không thể ghi thêm dữ liệu và ngừng hoạt động.

Khi đó, website và control panel sẽ không thể truy cập thành công.

cannot login cwp
cannot login cwp

Để xử lý, chúng ta thao tác theo các bước :

  1. Kiểm tra dung lượng ổ đĩa. ( hướng dẫn tại đây )
  2. Kiểm tra trạng thái dịch vụ mysql.
  3. Tìm kiểm thư mục/ file chứa nhiều dung lượng, kiểm tra xem đây là dữ liệu cần dùng hay log/session/cache thì có thể xóa/ giải phong dung lượng.
  4. Làm trống file cần giải phóng.
  5. Khởi động lại dịch vụ mysql.
  6. Kiểm tra lại truy cập web và control panel.
kiểm tra và xử lý lỗi
kiểm tra và xử lý lỗi

Trên ảnh, nguyên nhân do domlogs của apache chiếm quá nhiều dung lượng dẫn tới ổ đĩa rootdisk bị đầy.

Chúng ta dùng lệnh > /path/filenam để làm rỗng file log, giúp giảm dung lượng.

> /usr/local/apache/domlogs/tenten.vn.error_log

Sau khi sử lý xong, control panel đã có thể truy cập bình thường.

cwp hoạt động trở lại
cwp hoạt động trở lại

Bài viết liên quan

Back to top button