Cloud VPS

Hướng dẫn cài đặt MariaDB trên CentOS 7

Cài đặt MariaDB trên CentOS 7 – MariaDB là một sản phẩm mã nguồn mở tách ra từ mã mở do cộng đồng phát triển của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL nhằm theo hướng không phải trả phí với GNU GPL. MariaDB được phát triển với sự dẫn dắt của những nhà phát triển ban đầu của MySQL, do lo ngại khi MySQL bị Oracle Corporation mua lại.

MariaDB được định hướng để duy trì khả năng tương thích cao với MySQL, để đảm bảo khả năng hỗ trợ về thư viện đồng thời kết hợp một cách tốt nhất với các API và câu lệnh của MySQL.

Cài đặt MariaDB trên CentOS 7

Bước 1: Tạo file repo

Theo mặc định repo của CentOS chỉ có sẵn MariaDB 5. Để cài đặt MariaDB 10 các bạn cần tạo repo riêng.

nano /etc/yum.repos.d/mariadb.repo
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.5/rhel7-amd64/
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Có thể tham khảo thêm các phiên bản khác tại đây yum.mariadb.org

Bước 2: Cài đặt MariaDB

Sau khi tạo file repo các bạn tiến hành cài đặt MariaDB bằng lệnh sau

yum install MariaDB-server MariaDB-client -y

Bước 3: Đặt mật khẩu root

Khi quá trình cài đặt hoàn tất các bạn tiến hành đặt mật khẩu root bằng cách chạy các lệnh sau

systemctl enable mariadb
systemctl start mariadb
mysql_secure_installation

Tiến hành lựa chọn giống như sau:

Enter current password for root (enter for none): Nhấn phím Enter
Switch to unix_socket authentication [Y/n]: n
Change the root password? [Y/n]: Y
New password: Nhập password root các bạn muốn tạo
Re-enter new password: Nhập lại password root
Remove anonymous users? [Y/n] : Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n] : Y
Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

DỊCH VỤ CLOUD SERVER TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI

Bài liên quan

Bài viết liên quan

Back to top button